MotoNord

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

L’informem que el responsable del tractament és AUTO DISTRIBUCIÓN NORD S.L. (En endavant, «MOTONORD»), situada a Carretera de Vic, 233 Manresa, 08240 Barcelona amb NIF B59203026, correu electrònic protecdatosnord@autodistribucion.com i pàgina web https://motonord.cat

L’informem que s’ha designat un Comitè de Protecció de Dades que desenvolupa les funcions de Delegat de Protecció de Dades, amb qui, si així ho desitja, podrà contactar pel que fa a totes les qüestions referents al tractament de les seves dades personals i a l’exercici dels seus drets, segons el que disposa el RGPD a través del correu electrònic: protecdatosnord@autodistribucion.com

2. Amb quina finalitat tractem les seves dades?

Les seves dades personals podran ser tractades per MOTONORD amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud, així com gestionar la prestació del servei específic contractat mitjançant l’emplenament del formulari o el document a què acompanya el present text de protecció de dades.

Entre els serveis prestats per MOTONORD, que poden implicar el tractament de les seves dades personals s’inclouen, sense caràcter limitador, els següents:

  • Compravenda de vehicle
  • Ordre de reparació de vehicle
  • Sol·licitud de reparació a crèdit de vehicle

L’informem en virtut de l’article 30 de Codi de Comerç Espanyol que les seves dades es podran conservar al menys per sis (6) anys.

3. Quina és la base legítima per la qual tractem les seves dades?

El tractament de les seves dades personals es troba legitimat, de forma alternativa o acumulada, per:

  • El consentiment de l’interessat, atorgat mitjançant l’emplenament i signatura del formulari o contracte que es tracti
  • L’execució del contracte del què l’interessat sigui part
  • L’adopció de mesures precontractuals a sol·licitud de l’interessat

4. Cedim les seves dades a tercers?

Les seves dades podran ser cedides a les següents entitats que a continuació es recullen:

  • A YAMAHA per tal que puguin complir les seves obligacions relatives a les garanties i seguretat dels seus productes, la prestació de serveis d’assistència a través de la xarxa de tallers autoritzats, donar resposta a consultes del client i la realització de sondejos i estudis de mercat sobre el grau de satisfacció dels clients en relació amb els productes i serveis de cada marca, amb el propòsit de millorar la qualitat en la prestació dels serveis, en virtut de l’interès legítim del fabricant dels vehicles.
  • Als tallers col·laboradors de MOTONORD, amb la finalitat que es pugui atendre de manera adequada la seva sol·licitud de reparació de vehicle.
  • Entitats bancàries, creditícies o financeres.
  • Així mateix, donat que MOTONORD pertany a un grup d’empreses, se l’informa que les seves dades personals podran ser comunicades a altres empreses del mateix Grup a efectes interns i administratius sobre la base de l’interès legítim de MOTONORD sent aquest fet admès pel Considerant 48 de la RGPD.

En cas de concòrrer transferències internacionals, aquestes es realitzarien amb les degudes garanties legals en consonància amb els articles 44 i següents de l’RGPD.

5. Quins drets té sobre les seves dades?

Es posa en el seu coneixement que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de dades i oposició, dirigint una comunicació per escrit a través del correu electrònic protecdatosnord@autodistribucion.com, amb la Ref. «Exercici Drets » acompanyant la seva sol·licitud amb la còpia del seu document nacional d’identitat o document identificatiu equivalent (passaport, NIE, etc.). En cas de no considerar atesos de forma deguda els seus drets personals, podrà presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si bé li recomanem contactar abans amb nosaltres per tal de resoldre la possible situació o conflicte, si així ho estima, amb l’esmentat DPD.

6. Tractament de les seves dades amb fins d'enviament de comunicacions comercials o de caràcter publicitari

L’informem que les seves dades personals podran ser tractades per MOTONORD amb la finalitat d’enviar comunicacions de caràcter comercial o publicitari, sobre productes o serveis similars als contractats, i oferts per MOTONORD, tot això en virtut de l’article 21.2 de la Llei 34 / 2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, sempre que vostè hagi consentit de forma expressa aquest tractament.