MotoNord

Model de Prevenció de Delictes

1. ÒRGAN DE CONTROL INTERN / COMPLIANCE OFFICER:

AUTO DISTRIBUCIÓN NORD S.L. compta amb un Òrgan de Control Intern (OCI) encarregat de vetllar per la coordinació i supervisió del funcionament i compliment del Model de Prevenció de Delictes (MPD) implementat per prevenir les conductes il·lícites que podrien originar-se en les empreses que, al seu torn, podrien ser generadores de responsabilitat penal per a les entitats. Així mateix, compta amb procediments, polítiques i protocols amb l’objectiu de prevenir i detectar la comissió de delictes que podrien generar responsabilitat penal per a les persones jurídiques que han estat implementats per l’OCI, després de la seva aprovació pel Consell d’Administració. Per aconseguir que el MPD sigui eficaç, s’ha produït una efectiva interiorització i aplicació del mateix, establint un adequat control i una eficient i prudent gestió dels riscos penals detectats. Per això cal que AUTO DISTRIBUCIÓN NORD S.L. implementi les polítiques i protocols i que desenvolupi controls per a la seva verificació periòdica, que siguin informats tots els treballadors de l’existència del MPD i siguin formats per detectar conductes il·lícites i prevenir-les.

El Codi Penal requereix que el MPD s’actualitzi de forma periòdica, s’estableixi un termini de revisió i s’actualitzi quan es produeixin canvis en l’organització, en l’estructura de control o en l’activitat desenvolupada que els faci necessaris, així com quan es modifiqui la legislació o sorgeixi nova jurisprudència o normativa Al respecte.

2. CANAL ÈTIC I DE DENÚNCIES

AUTO DISTRIBUCIÓN NORD S.L. ha procedit a la creació d’un Canal ètic de denúncies, gestionat per l’OCI, com a mesura de control d’alt nivell, amb la finalitat que qualsevol membre directe (administradors, empleats, professionals i directius) o relacionat (clients, col·laboradors, proveïdors o tercers) puguin comunicar qualsevol indici o sospita de comissió d’una conducta que pugui suposar:
  • Incompliment de la normativa aplicable, protocols, procediments, i controls interns.
  • Comissió de fets que no s’adeqüin als principis ètics i a les bones pràctiques empresarials.
  • Comissió de fets que poguessin ser delictius.
El correu electrònic habilitat a aquest efecte és: canaleticobarcelona@gmail.com.

3. DESENVOLUPAMENT DE CONTROLS

AUTO DISTRIBUCIÓN NORD S.L. s’ha procedit al desenvolupament i implementació de controls transversals i específics per prevenir la comissió de delictes.