MotoNord

POLÍTICA DE PRIVADESA

A través de la present Política (en el que segueix, la «Política de Privadesa i de Cookies»), es regula la política de privadesa i de galetes de la Plataforma web (en endavant, «la Plataforma»), sota la titularitat d’AUTO DISTRIBUCIÓN NORD SL, amb nom comercial MOTONORD («MOTONORD» d’ara en endavant), i domicili a Carretera de Vic, 233 de Manresa 08240 (Barcelona) amb NIF B59203026, inscrita al Registre Mercantil el 28 de novembre de 1995 al tom 21822 Foli 19 Full B-27606 Inscripció 9a, i adreça de correu electrònic de contacte a l’efecte de la present política de privadesa i de cookies a: protecdatosnord@autodistribucion.com

1. ÚS, FINALITAT I RÈGIM JURÍDIC APLICABLE

La Plataforma és un mecanisme d’interactuació, comunicació i suport que MOTONORD posa a disposició dels usuaris d’internet per tal de brindar a aquests informació suficient, legal i adequada al voltant de la seva activitat, productes i serveis en relació a les seves legítimes activitats econòmiques i empresarials, les quals es regeixen per la normativa espanyola aplicable i pel que fa:

 • A la prestació de serveis de la societat de la informació, amb caràcter bàsic, per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.
 • Al tractament de dades de caràcter personal, per la vigent normativa espanyola i europea de protecció de dades personals de les persones físiques. En particular, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016 (en endavant, «RGPD»), d’acord amb el que preveu aquesta mateixa norma.
En tot cas, l’usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit de la Plataforma, així com dels continguts, productes i serveis disposats a partir de la mateixa, de conformitat amb la legislació aplicable en cada moment.

Així mateix, l’usuari de la Plataforma es compromet específicament al que segueix:

 • Garantir l’autenticitat, veracitat, actualitat i exactitut de totes aquelles dades que comuniqui a MOTONORD, resultant tal usuari l’únic responsable en cas contrari.
 • Utilitzar la mateixa de forma exclusiva per als fins i funcionalitats disposades a tal fi per MOTONORD presentant tals funcionalitats tal com són per part de MOTONORD, quedant prohibit per a l’usuari utilitzar la Plataforma per a qualsevol altre fi o mitjà.
 • Fer un ús legal i legítim de la Plataforma, evitant un ús no autoritzat, fraudulent, il·legal o il·legítim de la mateixa i/o dels continguts i informació disposats a través d’aquesta, evitant vulnerar la present política i la normativa aplicable, i danyar els drets i interessos legítims de MOTONORD, o de qualsevol altre tercer que es pugués veure afectat com a conseqüència de tal actuació.
 • No provocar danys en els sistemes o elements associats a la Plataforma, dels seus proveïdors o de tercers, o intentar trencar les mesures de seguretat o autenticació dels mateixos, dur a terme alguna acció que provoqui una saturació desproporcionada o innecessària en la infraestructura o de l’entorn de comunicacions relacionat amb la Plataforma, atacant de qualsevol manera a la mateixa. MOTONORD pot adoptar totes les mesures preventives o correctores que siguin necessàries per protegir els seus interessos amb vista al correcte funcionament de la Plataforma web i de les funcionalitats específiques disposades en cada cas.
 • No introduir o difondre a través de la Plataforma virus informàtics o malware que sigui susceptibles de provocar danys.
 • No intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades de MOTONORD o sota la seva responsabilitat, o de tercers proveïdors i d’altres usuaris.
 • En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, o missatges, que puguin ser constitutius de vulneració de drets de MOTONORD o de tercers.
No accedir sense autorització o interactuar amb una identitat falsa, suplantant o no la identitat de tercers o utilitzant un perfil o realitzant qualsevol altra acció que pugui generar confusió o induir a error sobre la correcta identificació de l’usuari de què es tracti.

2. USUARIS

La present política de privadesa i de cookies es dirigeix als usuaris de la Plataforma pel que fa al tractament de les seves dades personals.

En tot cas, es destaca que aquesta Plataforma es dirigeix a usuaris majors de 18 anys d’edat quedant prohibida la seva utilització a menors d’edat.

La informació i dades personals que aportin els usuaris que pretenguin navegar o registrar-se a la Plataforma haurà de ser:

 • Suficient, tot i que ajustada, limitada i proporcionada a les finalitats legítimes de tractament informats per MOTONORD, amb el màxim respecte als principis de la limitació de la finalitat i de minimització de les dades personals (articles 5.1 apartats b) i c) de l’RGPD).
 • Exacta, actualitzada i veraç, a fi de poder verificar de forma adequada la identitat, capacitat i, si escau, representació de l’usuari de què es tracti, així com poder ajustar, en cada cas, els tractaments de dades que es realitzen a les necessitats específiques i la situació real dels usuaris. Tot això en atenció al principi d’exactitud de les dades personals (5.1 apartat d) de l’RGPD).
Els usuaris seran plenament responsables de l’ús correcte dels seus comptes d’usuari i de les claus associades a aquests. Si l’usuari registrat considera que ha pogut ser compromesa la seguretat del seu compte i claus associades s’ha de posar de forma immediata en contacte amb MOTONORD a través de les dades de contacte disposats a l’inici d’aquesta Política i reportar la situació o l’incident que correspongui per tal que MOTONORD pugui adoptar les corresponents mesures que resultin apropiades a partir del moment de la comunicació efectuada per l’usuari. Tota responsabilitat pels danys i perjudicis associats a un inadequat ús i gestió personal dels comptes i claus associades recaurà en els usuaris titulars d’aquests comptes, eximint de forma absoluta a MOTONORD com a conseqüència de l’anterior.

DRET D'INFORMACIÓ

3.1. Com fem servir les dades?

Les dades personals que vostè aporti a través de la Plataforma seran tractades amb la finalitat estipulada de manera particular en aquesta política de privadesa i, si s’escau, en els diferents formularis de dades disposats en la Plataforma. En aquest sentit, la recollida de dades atén fonamentalment a facilitar i possibilitar als usuaris la navegació per la mateixa, permetent amb això l’accés a la informació i als continguts disposats en la Plataforma. En cas que vostè no estigui d’acord amb tals finalitats de tractament, l’instem a abandonar immediatament la nostra Plataforma.

En cas contrari, per exemple, per acceptació d’aquesta política, o simplement per continuar navegant per la Plataforma, previ coneixement de la informació continguda en aquesta Política, s’entendrà que consenteix de forma inequívoca els fins de tractament prèviament informats.

3.2. Quina és la base legítima per la qual tractem les seves dades?

La base legítima de tractament és, amb caràcter principal, el seu consentiment, que atorga de forma inequívoca, lliure i informada, per al tractament de les seves dades personals amb vista a les finalitats de tractament descrits. Vostè tindrà capacitat per triar el tractament i destí de les seves dades, segons els seus interessos específics i necessitats en cada cas, de manera que, quan el tractament es basi en el consentiment de la mateixa, vostè tindrà dret a retirar-lo en qualsevol moment, encara que tal retirada no afectarà de cap manera a la licitud del tractament previ realitzat per MOTONORD.

Quan el tractament de les seves dades personals tingués per objecte la publicitat o el màrqueting directe, vostè tindrà dret a oposar-se en tot moment al tractament de les dades personals que li concerneixin, inclosa l’elaboració de perfils en la mesura que estigui relacionat amb l’esmentat màrqueting.

MOTONORD podrà impedir la utilització de la Plataforma i dels serveis, continguts i funcionalitats associades a aquesta en cas que vostè no accepti la present Política, o no consenti en el tractament de la seva informació personal de conformitat amb el que disposa la mateixa. Ara bé, l’acceptació de la present Política és independent a la possible acceptació dels termes i condicions legals de tipus particular que poguessin regir la contractació específica pels usuaris dels serveis i productes disposats a través de la Plataforma.

3.3. Quines conseqüències té no subministrar les seves dades?

La manca d’aportació de les dades personals requerides podria donar lloc a la impossibilitat de tramitar la seva sol·licitud o petició específica que en cada cas es tracti i, per tant, la possibilitat de rebutjar i/o excloure per part de MOTONORD la seva concreta petició o sol·licitud.

3.4. Com compartim les seves dades?

MOTONORD forma part d’un grup d’empreses, de manera que les seves dades personals podran ser cedides per a fins merament administratius i interns a altres entitats que componen el Grup d’empreses en què s’integra MOTONORD, ostentant un interès legítim en transmetre a aquests fins aquestes dades personals dins de l’esmentat grup empresarial.

En qualsevol cas, les seves dades personals recaptades a través de la Plataforma no seran cedides a tercers sense informar-lo sobre quines dades concretes es cediran, la identitat dels cessionaris o destinataris de les seves dades, de la seva activitat i de les finalitats específiques de tractament a les que aquests cessionaris podran destinar les seves dades.

Com ja s’ha apuntat, cadascuna de les webs vinculades amb la present Plataforma, té descrites en les seves pròpies polítiques les possibles cessions de les seves dades, de manera que els recomanem que cada vegada que accedeixin a alguna de les esmentades webs, llegeixin amb deteniment les mateixes. Amb caràcter general, no estan previstes transferències internacionals de les seves dades personals, adoptant-se, en cas contrari, les mesures necessàries en aquest àmbit de conformitat amb el RGPD.

3.5. Durant quant de temps conservem les seves dades?

MOTONORD conservarà les seves dades durant el temps necessari per dur a terme les finalitats descrites en la present política de privadesa, i sempre que sigui estrictament necessari per permetre-li la correcta navegació i accés als continguts, productes i serveis disposats a través de la Plataforma que requereixi o visiti, tenint en compte en tot cas, i sempre que sigui procedent, els requisits legals i contractuals.

En cas de ser vostè un client de MOTONORD, en virtut de l’article 30 del Codi de Comerç espanyol, després de la finalització de la relació entre les parts, les seves dades personals podran ser conservades durant el termini de sis anys. Sense detriment de l’anterior, i per a aquells supòsits en què vostè presta el seu consentiment per al tractament de les seves dades amb finalitats concretes, aquests seran conservats fins al moment en que revoqui el mateix.

Un cop revocat el seu consentiment, les seves dades no seran tractades per a aquestes finalitats, encara que MOTONORD pot conservar-les bloquejades per gestionar possibles reclamacions i/o demandes que poguessin produir-se en aquest sentit.

3.6. Quins drets té sobre les seves dades?

Vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de dades i oposició, dirigint una comunicació per escrit a través de l’correu electrònic protecdatosnord@autodistribucion.com amb la Ref. «Exercici Drets» acompanyant a la seva sol·licitud còpia del seu document nacional d’identitat o document identificatiu equivalent (passaport, N.I.E ….). En cas de no considerar atesos de forma deguda els seus drets personals, podrà presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

4. CONSENTIMENT DE L'INTERESSAT

Mitjançant l’acceptació de la present Política, l’usuari atorga el seu consentiment inequívoc, lliure i informat per al tractament de les seves dades personals en ordre a les finalitats de tractament descrits en l’apartat 3 de la present Política de Privadesa i de Cookies. En el cas específic de les cookies s’haurà d’estar al que es disposa de forma particular en https://www.motonord.cat/ca/politica-de-galetes/.

L’usuari tindrà capacitat per triar el tractament i destí de les seves dades, segons els seus específics interessos i necessitats en cada cas, de manera que, quan el tractament es basi en el consentiment del mateix, aquest tindrà dret a retirar-lo en qualsevol moment, encara que tal retirada no afectarà de cap manera a la licitud del tractament previ realitzat per MOTONORD.

Quan el tractament de les dades personals tingués per objecte la publicitat o el màrqueting directe, l’usuari tindrà dret a oposar-se en tot moment al tractament de les dades personals que li concerneixin, inclosa l’elaboració de perfils en la mesura que estigui relacionada amb l’ esmentat màrqueting. Vostè podrà exercir els drets personals descrits en l’apartat 3 de la present política conforme l’indicat en aquest mateix apartat. MOTONORD s’ha d’assegurar recordar i possibilitar als usuaris el correcte exercici del seu dret d’oposició en cada comunicació comercial que, si s’escau, li pogués dirigir en aquest àmbit. De la mateixa manera, l’usuari pot oposar-se al tractament de les seves dades amb fins estadístics en els termes descrits en l’apartat 21.6 de l’RGPD.

En tot cas, MOTONORD podrà impedir la utilització de la Plataforma i dels serveis, continguts i funcionalitats associades a aquesta en cas que l’usuari no accepti la present política, o no consenteixi el tractament de la seva informació personal de conformitat amb el que es disposa en la mateixa.

L’acceptació de la present Política és independent a la possible acceptació dels termes i condicions legals de tipus particular que poguessin regir la contractació específica pels usuaris dels serveis i productes disposats a través de la Plataforma.

5. SEGURETAT

MOTONORD ha adoptat i aplica els nivells de seguretat requerits per la legislació aplicable respecte a les dades personals sota la seva responsabilitat, en funció del corresponent enfocament de risc realitzat, i procura instal·lar i/o aplicar mitjans i mesures tècniques o organitzatives de protecció addicionals de cara a reforçar la seguretat general dels tractaments amb dades personals, sistemes, entorn de comunicacions i organització corporativa, així com per garantir la protecció deguda davant el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany incidental (principi d’integritat i confidencialitat ). No obstant, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són, de cap manera, inexpugnables i responen a l’estat de la tècnica en cada moment i al seu cost d’aplicació.

A aquests efectes, considerarà de forma especial els criteris d’aplicació i mesures de seguretat, i altres obligacions de seguretat associades a l’RGPD, amb especial atenció al que disposa l’Article 32 de l’RGPD.

6. DEURE DE SECRET I CONFIDENCIALITAT

MOTONORD es compromet a complir amb el deure de secret i de confidencialitat respecte a la informació i dades personals aportades pels usuaris de la Plataforma, i que estigui sota el seu control i responsabilitat, d’acord amb la legislació que sigui aplicable i l’enfocament de risc que correspongui en cada moment.

7. DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

L’informem que s’ha designat un Comitè de Protecció de Dades que desenvolupa les funcions de Delegat de Protecció de Dades, amb qui, si així ho desitja, podrà contactar pel que fa a totes les qüestions referents al tractament de les seves dades personals i a l’exercici dels seus drets, segons el que disposa el RGPD a través del correu electrònic: protecdatosnord@autodistribucion.com

8. COMPETÈNCIA I APLICACIÓ

Amb caràcter general, qualsevol controvèrsia i conflicte serà sotmès amb caràcter preferent per les parts al coneixement de les mateixes a l’efecte de recaptar una solució amistosa i de comú acord utilitzant, a aquests fins i pel que fa a MOTONORD, el canal de contacte legal (o delegat de protecció de dades, en cas d’estar designat) descrit en l’apartat 9 de la present Política. En cas de no ser possible la mateixa, atenent als criteris continguts en el RGPD per a la determinació de la competència de l’autoritat líder o principal en ordre el coneixement de qualsevol conflicte, controvèrsia o reclamació al voltant de la present Política de privadesa i de galetes, al menys, en via administrativa, s’informa que tal autoritat serà l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), havent d’atendre en tot cas al que preveu l’Article 56 de l’RGPD. Pel que fa al dret a la tutela judicial efectiva, s’estarà així mateix al que disposa l’Article 79.2 de l’RGPD, havent d’exercir l’acció que correspongui davant els jutges i tribunals de Barcelona. En tot cas, la normativa aplicable serà l’espanyola.