MotoNord

POLÍTICA DE PRIVADESA I COOKIES

A través de la present Política (en el que segueix, la "Política de Privadesa i de Cookies"), es regula la política de privadesa i de galetes de la Plataforma web (en endavant, "la Plataforma"), sota la titularitat d’AUTO DISTRIBUCIÓN NORD SL, amb nom comercial MOTONORD ("MOTONORD" d'ara en endavant), i domicili a Carretera de Vic, 233 de Manresa 08240 (Barcelona) amb NIF B59203026, inscrita al Registre Mercantil el 28 de novembre de 1995 al tom 21822 Foli 19 Full B-27606 Inscripció 9a, i adreça de correu electrònic de contacte a l'efecte de la present política de privadesa i de cookies a: protecdatosnord@autodistribucion.com

1. ÚS, FINALITAT I RÈGIM JURÍDIC APLICABLE

La Plataforma és un mecanisme d'interactuació, comunicació i suport que MOTONORD posa a disposició dels usuaris d'internet per tal de brindar a aquests informació suficient, legal i adequada al voltant de la seva activitat, productes i serveis en relació a les seves legítimes activitats econòmiques i empresarials, les quals es regeixen per la normativa espanyola aplicable i pel que fa:

 • A la prestació de serveis de la societat de la informació, amb caràcter bàsic, per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.
 • Al tractament de dades de caràcter personal, per la vigent normativa espanyola i europea de protecció de dades personals de les persones físiques. En particular, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i de Consell, de 27 d'abril de 2016 (en endavant, "RGPD"), d'acord amb el que preveu aquesta mateixa norma.

En tot cas, l'usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit de la Plataforma, així com dels continguts, productes i serveis disposats a partir de la mateixa, de conformitat amb la legislació aplicable en cada moment.

Així mateix, l'usuari de la Plataforma es compromet específicament al que segueix:

 • Garantir l'autenticitat, veracitat, actualitat i exactitut de totes aquelles dades que comuniqui a MOTONORD, resultant tal usuari l'únic responsable en cas contrari.
 • Utilitzar la mateixa de forma exclusiva per als fins i funcionalitats disposades a tal fi per MOTONORD presentant tals funcionalitats tal com són per part de MOTONORD, quedant prohibit per a l'usuari utilitzar la Plataforma per a qualsevol altre fi o mitjà.
 • Fer un ús legal i legítim de la Plataforma, evitant un ús no autoritzat, fraudulent, il·legal o il·legítim de la mateixa i/o dels continguts i informació disposats a través d'aquesta, evitant vulnerar la present política i la normativa aplicable, i danyar els drets i interessos legítims de MOTONORD, o de qualsevol altre tercer que es pugués veure afectat com a conseqüència de tal actuació.
 • No provocar danys en els sistemes o elements associats a la Plataforma, dels seus proveïdors o de tercers, o intentar trencar les mesures de seguretat o autenticació dels mateixos, dur a terme alguna acció que provoqui una saturació desproporcionada o innecessària en la infraestructura o de l'entorn de comunicacions relacionat amb la Plataforma, atacant de qualsevol manera a la mateixa. MOTONORD pot adoptar totes les mesures preventives o correctores que siguin necessàries per protegir els seus interessos amb vista al correcte funcionament de la Plataforma web i de les funcionalitats específiques disposades en cada cas.
 • No introduir o difondre a través de la Plataforma virus informàtics o malware que sigui susceptibles de provocar danys.
 • No intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades de MOTONORD o sota la seva responsabilitat, o de tercers proveïdors i d'altres usuaris.
 • En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l'usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, o missatges, que puguin ser constitutius de vulneració de drets de MOTONORD o de tercers.

No accedir sense autorització o interactuar amb una identitat falsa, suplantant o no la identitat de tercers o utilitzant un perfil o realitzant qualsevol altra acció que pugui generar confusió o induir a error sobre la correcta identificació de l'usuari de què es tracti.

2. USUARIS

La present política de privadesa i de cookies es dirigeix als usuaris de la Plataforma pel que fa al tractament de les seves dades personals.

En tot cas, es destaca que aquesta Plataforma es dirigeix a usuaris majors de 18 anys d'edat quedant prohibida la seva utilització a menors d'edat.

La informació i dades personals que aportin els usuaris que pretenguin navegar o registrar-se a la Plataforma haurà de ser:

 • Suficient, tot i que ajustada, limitada i proporcionada a les finalitats legítimes de tractament informats per MOTONORD, amb el màxim respecte als principis de la limitació de la finalitat i de minimització de les dades personals (articles 5.1 apartats b) i c) de l'RGPD).
 • Exacta, actualitzada i veraç, a fi de poder verificar de forma adequada la identitat, capacitat i, si escau, representació de l'usuari de què es tracti, així com poder ajustar, en cada cas, els tractaments de dades que es realitzen a les necessitats específiques i la situació real dels usuaris. Tot això en atenció al principi d'exactitud de les dades personals (5.1 apartat d) de l'RGPD).

Els usuaris seran plenament responsables de l'ús correcte dels seus comptes d'usuari i de les claus associades a aquests. Si l'usuari registrat considera que ha pogut ser compromesa la seguretat del seu compte i claus associades s'ha de posar de forma immediata en contacte amb MOTONORD a través de les dades de contacte disposats a l'inici d'aquesta Política i reportar la situació o l'incident que correspongui per tal que MOTONORD pugui adoptar les corresponents mesures que resultin apropiades a partir del moment de la comunicació efectuada per l'usuari. Tota responsabilitat pels danys i perjudicis associats a un inadequat ús i gestió personal dels comptes i claus associades recaurà en els usuaris titulars d'aquests comptes, eximint de forma absoluta a MOTONORD com a conseqüència de l'anterior.

3. DRET D'INFORMACIÓ

3.1. Com fem servir les dades?

Les dades personals que vostè aporti a través de la Plataforma seran tractades amb la finalitat estipulada de manera particular en aquesta política de privadesa i, si s'escau, en els diferents formularis de dades disposats en la Plataforma. En aquest sentit, la recollida de dades atén fonamentalment a facilitar i possibilitar als usuaris la navegació per la mateixa, permetent amb això l'accés a la informació i als continguts disposats en la Plataforma. En cas que vostè no estigui d'acord amb tals finalitats de tractament, l’instem a abandonar immediatament la nostra Plataforma. En cas contrari, per exemple, per acceptació d'aquesta política, o simplement per continuar navegant per la Plataforma, previ coneixement de la informació continguda en aquesta Política, s'entendrà que consenteix de forma inequívoca els fins de tractament prèviament informats.

3.2. Quina és la base legítima per la qual tractem les seves dades?

La base legítima de tractament és, amb caràcter principal, el seu consentiment, que atorga de forma inequívoca, lliure i informada, per al tractament de les seves dades personals amb vista a les finalitats de tractament descrits. Vostè tindrà capacitat per triar el tractament i destí de les seves dades, segons els seus interessos específics i necessitats en cada cas, de manera que, quan el tractament es basi en el consentiment de la mateixa, vostè tindrà dret a retirar-lo en qualsevol moment, encara que tal retirada no afectarà de cap manera a la licitud del tractament previ realitzat per MOTONORD. Quan el tractament de les seves dades personals tingués per objecte la publicitat o el màrqueting directe, vostè tindrà dret a oposar-se en tot moment al tractament de les dades personals que li concerneixin, inclosa l'elaboració de perfils en la mesura que estigui relacionat amb l'esmentat màrqueting. MOTONORD podrà impedir la utilització de la Plataforma i dels serveis, continguts i funcionalitats associades a aquesta en cas que vostè no accepti la present Política, o no consenti en el tractament de la seva informació personal de conformitat amb el que disposa la mateixa. Ara bé, l'acceptació de la present Política és independent a la possible acceptació dels termes i condicions legals de tipus particular que poguessin regir la contractació específica pels usuaris dels serveis i productes disposats a través de la Plataforma.

3.3. Quines conseqüències té no subministrar les seves dades?

La manca d'aportació de les dades personals requerides podria donar lloc a la impossibilitat de tramitar la seva sol·licitud o petició específica que en cada cas es tracti i, per tant, la possibilitat de rebutjar i/o excloure per part de MOTONORD la seva concreta petició o sol·licitud.

3.4. Com compartim les seves dades?

MOTONORD forma part d'un grup d'empreses, de manera que les seves dades personals podran ser cedides per a fins merament administratius i interns a altres entitats que componen el Grup d'empreses en què s'integra MOTONORD, ostentant un interès legítim en transmetre a aquests fins aquestes dades personals dins de l'esmentat grup empresarial. En qualsevol cas, les seves dades personals recaptades a través de la Plataforma no seran cedides a tercers sense informar-lo sobre quines dades concretes es cediran, la identitat dels cessionaris o destinataris de les seves dades, de la seva activitat i de les finalitats específiques de tractament a les que aquests cessionaris podran destinar les seves dades. Com ja s'ha apuntat, cadascuna de les webs vinculades amb la present Plataforma, té descrites en les seves pròpies polítiques les possibles cessions de les seves dades, de manera que els recomanem que cada vegada que accedeixin a alguna de les esmentades webs, llegeixin amb deteniment les mateixes. Amb caràcter general, no estan previstes transferències internacionals de les seves dades personals, adoptant-se, en cas contrari, les mesures necessàries en aquest àmbit de conformitat amb el RGPD.

3.5. Durant quant de temps conservem les seves dades?

MOTONORD conservarà les seves dades durant el temps necessari per dur a terme les finalitats descrites en la present política de privadesa, i sempre que sigui estrictament necessari per permetre-li la correcta navegació i accés als continguts, productes i serveis disposats a través de la Plataforma que requereixi o visiti, tenint en compte en tot cas, i sempre que sigui procedent, els requisits legals i contractuals. En cas de ser vostè un client de MOTONORD, en virtut de l'article 30 del Codi de Comerç espanyol, després de la finalització de la relació entre les parts, les seves dades personals podran ser conservades durant el termini de sis anys. Sense detriment de l'anterior, i per a aquells supòsits en què vostè presta el seu consentiment per al tractament de les seves dades amb finalitats concretes, aquests seran conservats fins al moment en que revoqui el mateix. Un cop revocat el seu consentiment, les seves dades no seran tractades per a aquestes finalitats, encara que MOTONORD pot conservar-les bloquejades per gestionar possibles reclamacions i/o demandes que poguessin produir-se en aquest sentit.

3.6. Quins drets té sobre les seves dades?

Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de dades i oposició, dirigint una comunicació per escrit a través de l'correu electrònic protecdatosnord@autodistribucion.com amb la Ref. "Exercici Drets" acompanyant a la seva sol·licitud còpia del seu document nacional d'identitat o document identificatiu equivalent (passaport, N.I.E ....). En cas de no considerar atesos de forma deguda els seus drets personals, podrà presentar una reclamació davant l'autoritat de control competent, en aquest cas, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

4. CONSENTIMENT DE L'INTERESSAT

Mitjançant l'acceptació de la present Política, l'usuari atorga el seu consentiment inequívoc, lliure i informat per al tractament de les seves dades personals en ordre a les finalitats de tractament descrits en l'apartat 3 de la present Política de Privadesa i de Cookies. En el cas específic de les cookies s'haurà d'estar al que es disposa de forma particular en l'apartat 7 d'aquesta mateixa Política.

L'usuari tindrà capacitat per triar el tractament i destí de les seves dades, segons els seus específics interessos i necessitats en cada cas, de manera que, quan el tractament es basi en el consentiment del mateix, aquest tindrà dret a retirar-lo en qualsevol moment, encara que tal retirada no afectarà de cap manera a la licitud del tractament previ realitzat per MOTONORD.

Quan el tractament de les dades personals tingués per objecte la publicitat o el màrqueting directe, l'usuari tindrà dret a oposar-se en tot moment al tractament de les dades personals que li concerneixin, inclosa l'elaboració de perfils en la mesura que estigui relacionada amb l’ esmentat màrqueting. Vostè podrà exercir els drets personals descrits en l'apartat 3 de la present política conforme l'indicat en aquest mateix apartat. MOTONORD s'ha d'assegurar recordar i possibilitar als usuaris el correcte exercici del seu dret d'oposició en cada comunicació comercial que, si s’escau, li pogués dirigir en aquest àmbit. De la mateixa manera, l'usuari pot oposar-se al tractament de les seves dades amb fins estadístics en els termes descrits en l'apartat 21.6 de l'RGPD.

En tot cas, MOTONORD podrà impedir la utilització de la Plataforma i dels serveis, continguts i funcionalitats associades a aquesta en cas que l'usuari no accepti la present política, o no consenteixi el tractament de la seva informació personal de conformitat amb el que es disposa en la mateixa.

L'acceptació de la present Política és independent a la possible acceptació dels termes i condicions legals de tipus particular que poguessin regir la contractació específica pels usuaris dels serveis i productes disposats a través de la Plataforma.

5. SEGURETAT

MOTONORD ha adoptat i aplica els nivells de seguretat requerits per la legislació aplicable respecte a les dades personals sota la seva responsabilitat, en funció del corresponent enfocament de risc realitzat, i procura instal·lar i/o aplicar mitjans i mesures tècniques o organitzatives de protecció addicionals de cara a reforçar la seguretat general dels tractaments amb dades personals, sistemes, entorn de comunicacions i organització corporativa, així com per garantir la protecció deguda davant el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany incidental (principi d'integritat i confidencialitat ). No obstant, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són, de cap manera, inexpugnables i responen a l'estat de la tècnica en cada moment i al seu cost d'aplicació.

A aquests efectes, considerarà de forma especial els criteris d'aplicació i mesures de seguretat, i altres obligacions de seguretat associades a l'RGPD, amb especial atenció al que disposa l'Article 32 de l'RGPD.

6. DEURE DE SECRET I CONFIDENCIALITAT

MOTONORD es compromet a complir amb el deure de secret i de confidencialitat respecte a la informació i dades personals aportades pels usuaris de la Plataforma, i que estigui sota el seu control i responsabilitat, d'acord amb la legislació que sigui aplicable i l'enfocament de risc que correspongui en cada moment.

7. POLÍTICA DE COOKIES

Tal com estableix el Considerant 30 de la RGPD, les persones físiques poden ser associades a identificadors en línia facilitades pels seus dispositius, aplicacions, eines i protocols, com adreces dels protocols d’Internet, identificadors de sessió en forma de «cookies» o altres identificadors, com etiquetes d’identificació per radiofreqüència. Això pot deixar empremtes que, en particular, a l’ésser combinades amb identificadors únics i altres dades rebudes pels servidors, poden ser utilitzades per a elaborar perfils de les persones físiques i identificar-les. Per aquest motiu, MOTONORD compta amb una política de cookies coherent amb la normativa aplicable.

7.1. Normativa aplicable:

El artículo 22 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSICE), relativo a los derechos de los destinatarios en las comunicaciones comerciales por vía electrónica, los prestadores de servicios sólo podrán utilizar dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos en equipos terminales de los destinatarios, cuando éstos hayan dado su consentimiento previo informado.

Al efecto, se les deberá brindar a estos destinatarios y usuarios finales una información clara y completa sobre su utilización, en particular, sobre los fines del tratamiento de los datos, con arreglo a lo dispuesto en la normativa protectora de datos personales. Por tanto, cuando sea técnicamente posible y eficaz, el consentimiento del destinatario para aceptar el tratamiento de los datos podrá facilitarse mediante el uso de los parámetros adecuados del navegador o de otras aplicaciones.

Lo anterior no impedirá el posible almacenamiento o acceso de índole técnica al solo fin de efectuar la transmisión de una comunicación por una red de comunicaciones electrónicas o, en la medida que resulte estrictamente necesario, para la prestación de un servicio de la sociedad de la información expresamente solicitado por el destinatario.

7.2. Consentiment de l’usuari i galetes: regla general i excepció.

Con carácter general, cuando la instalación y/o utilización de cookies conlleve el tratamiento de datos personales, ya se trate de cookies propias o de terceros, de sesión o persistentes, MOTONORD, como responsable del tratamiento, brindará la información necesaria en este ámbito y recabará el previo consentimiento informado del usuario para instalar y/o utilizar aquéllas.

Se exceptúan únicamente de tal consentimiento aquéllas que permitan, de forma exclusiva, la comunicación entre el equipo del usuario y la red y, estrictamente, aquéllas utilizadas para prestar un servicio solicitado por el usuario. Por ejemplo, quedarían exceptuadas las denominadas “cookies técnicas” (p.ej., las necesarias para la misma navegación por la plataforma u aplicación); “las de personalización o configuración” (p.ej., que permiten que la página reconozca el idioma del usuario, etc.); y “las de seguridad” (p.ej., detectar intentos erróneos y reiterados de conexión a un sitio).

7.3. S’utilitzen galetes a la Plataforma? Què són?

A la Plataforma s’utilitzen galetes, és a dir, arxius o dispositius que es descarreguen a l’equip terminal de l’usuari (ordinador personal, un telèfon intel·ligent, una Tablet, terminals i dispositius mòbils, etc.), amb independència del seu caràcter, i amb la finalitat principal de garantir el correcte funcionament de la Plataforma (recordar l’idioma seleccionat, i funcions similars). Així, amb caràcter general, i sense perjudici del que es disposa a continuació, les galetes permetran la navegació per la Plataforma, així com certes utilitats i serveis disposades en la mateixa, per la qual cosa se li adverteix àmplia utilització d’aquella per l’usuari.

7.4. Quines galetes utilitzem a la Plataforma?

Las cookies podrán ser propias y de terceros. Las cookies propias son las que se envían o sirven al equipo terminal del usuario desde la Plataforma (editor) siendo gestionadas por éste, mientras que las cookies de terceros son las que se envían o sirven al equipo terminal del usuario desde otros dominios o equipos no gestionados por la Plataforma (editor), sino por otra entidad que trata los datos obtenidos través de las cookies.

Asimismo, las anteriores cookies pueden ser de sesión o persistentes. Las primeras son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario accede a la Plataforma con la finalidad principal de almacenar información que solo interesa conservar para la prestación del servicio solicitado por el usuario en una sola ocasión. Sin embargo, con las segundas los datos siguen almacenados en el terminal del usuario y pueden ser accedidos y tratados durante un período definido por el responsable de la cookie.

Las cookies también pueden ser técnicas al permitir al usuario la navegación a través de la Plataforma y la utilización de las diferentes opciones o servicios dispuestos a través del mismo por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión, acceder a partes de acceso restringido, recordar los elementos que integran una petición contractual, utilizar elementos de seguridad durante la navegación, almacenar contenidos para la difusión de videos o sonido o compartir contenidos a través de redes sociales.

También pueden ser de personalización, refiriéndose a aquéllas que permiten al usuario acceder al servicio con algunas características predefinidas en función de ciertos criterios asociados a su propio terminal, por ejemplo, el tipo de navegador a través del cual accede al servicio, la configuración regional desde donde accede al servicio, etc.

De igual forma, pueden tener una finalidad estadístico o informativo para el editor en torno al uso particular que los usuarios realizan de su Plataforma y de los contenidos o servicios dispuestos a través de la misma.

A continuación, se muestra un cuadro resumen informativo de las concretas cookies que MOTONORD utiliza, en estos momentos, en la plataforma:

COOKIES TEMPORALITAT FINALITAT
_ga 2 anys S’utilitza per distinguir als usuaris
_gid 24 hores S’utilitza per distinguir als usuaris
_gat 1 minut S’utilitza per limitar el percentatge de sol.licituts. Si has implementat GoogleAnalytics mitjançant GoogleTagManager, aquesta cookie es diu a_dc_gtm

 

7.5. Qui utilitza les galetes?

La informació que es recull a través de les galetes que es serveixen a través de la Plataforma pot ser utilitzada, tant pel titular de la mateixa com per un tercer, que presti un servei a aquest titular.

7.6. Gestió i configuració de les galetes.

A partir de la información ofrecida en esta política, le ofrecemos información sobre cómo puede llevar a cabo la gestión de las cookies utilizadas en la Plataforma a través de las diferentes opciones que ofrecen los navegadores más comunes.

Puede gestionar el uso de cookies, incluyendo su bloqueo, lo que dependerá del navegador instalado en su ordenador. Puede obtener más información sobre cómo gestionar las mismas haciendo clic en los siguientes enlaces:

Google Chrome

Mozilla Firefox

Microsoft Internet Explorer

8. VIGÈNCIA I MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVADESA I DE COOKIES

Aquesta Política està vigent des de l'1 d'agost de 2018. MOTONORD es reserva el dret de modificar aquesta política, per adaptar-la a futures novetats legislatives, doctrinals o jurisprudencials que siguin aplicables, o per motius tècnics, operatius, comercials, corporatius i de negoci, informant prèvia i raonablement als usuaris dels canvis que es produeixin quan això sigui possible. En tot cas, es recomana que, cada vegada que s'accedeixi a aquesta Plataforma, es llegeixi amb detall aquesta Política, ja que qualsevol modificació es publicarà a través de la mateixa. Així mateix, MOTONORD podrà informar els usuaris de forma personal i prèvia dels canvis projectats en aquesta Política, abans de la seva entrada en vigor, sempre que això sigui tècnicament i raonablement possible, en particular, quan aquests tinguin la consideració d'usuaris registrats o de clients de MOTONORD.

9. DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

L’informem que s'ha designat un Comitè de Protecció de Dades que desenvolupa les funcions de Delegat de Protecció de Dades, amb qui, si així ho desitja, podrà contactar pel que fa a totes les qüestions referents al tractament de les seves dades personals i a l'exercici dels seus drets, segons el que disposa el RGPD a través del correu electrònic: protecdatosnord@autodistribucion.com

10. COMPETÈNCIA I APLICACIÓ

Amb caràcter general, qualsevol controvèrsia i conflicte serà sotmès amb caràcter preferent per les parts al coneixement de les mateixes a l'efecte de recaptar una solució amistosa i de comú acord utilitzant, a aquests fins i pel que fa a MOTONORD, el canal de contacte legal (o delegat de protecció de dades, en cas d'estar designat) descrit en l'apartat 9 de la present Política. En cas de no ser possible la mateixa, atenent als criteris continguts en el RGPD per a la determinació de la competència de l'autoritat líder o principal en ordre el coneixement de qualsevol conflicte, controvèrsia o reclamació al voltant de la present Política de privadesa i de galetes, al menys, en via administrativa, s'informa que tal autoritat serà l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), havent d’atendre en tot cas al que preveu l'Article 56 de l'RGPD. Pel que fa al dret a la tutela judicial efectiva, s'estarà així mateix al que disposa l'Article 79.2 de l'RGPD, havent d’exercir l'acció que correspongui davant els jutges i tribunals de Barcelona. En tot cas, la normativa aplicable serà l'espanyola.